Stanovy
Náplňou činnosti je (podľa čl. II stanov združenia):
 1. Združovanie všetkých, ktorí javia úprimný záujem o vážnu hudbu, osobitne s dôrazom na hudbu pre klasickú gitaru.
 2. Podpora a organizácia stretnutí, koncertov, seminárov, festivalov, súťaží, workshopov a iných aktivít, ktoré budú venované vážnej (klasickej) hudbe s dôrazom na hudbu pre klasickú gitaru.
 3. Rozvíjanie hudobného vzdelania a výmena skúseností jednotlivých členov združenia, prípadne širokej hudobnej verejnosti na pôde všetkých aktivít uskutočňovaných v súlade s týmito stanovami a cieľmi združenia.
 4. Založenie a spravovanie archívu hudobných nahrávok a notového materiálu všetkého druhu, ktorý sa týka klasickej hudby, prípadne môže pozitívne ovplyvniť hudobný rozhľad a vzdelanosť členov združenia.
 
 1. Vytvárať a udržiavať kontakty a spoluprácu s organizáciami s rovnakým alebo obdobným zameraním na Slovensku aj v zahraničí.
 2. Podpora umelcov (s dôrazom na mladých talentovaných umelcov) a začínajúcich súborov, pri ich hudobnej činnosti, vzdelávaní, a všetkých aktivít, ktoré sa týkajú vážnej hudby s dôrazom na hudbu pre klasickú gitaru.
 3. Ďalšie výslovne neuvedené aktivity, ktoré sú zamerané na napĺňanie cieľov združenia.


Zásady hospodárenia združenia (podľa čl.IV stanov združenia):
 1. Hospodárenie združenia sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa vypracováva na obdobie kalendárneho roka. Rozpočet schvaľuje zakladateľská rada. Zakladateľská rada podáva správu o hospodárení s prostriedkami a majetkom združenia na členskej schôdzi jeden krát za kalendárny rok po skončení príslušného rozpočtového obdobia.
 2. Združenie je právnickou osobou a môže vlastniť hnuteľný i nehnuteľný majetok.
 
 1. Príjmami združenia sú:
  • dary od fyzických a právnických osôb
  • dotácie, granty a iné finančné príspevky od právnických osôb
  • výnosy zo správy vlastného majetku
  • iné príjmy
 2. Finančné prostriedky nadobudnuté združením v priebehu rozpočtového obdobia môžu byť použité len na činnosť a aktivity združenia v súlade s týmito stanovami.
Počet návštevníkov od 22. 04. 2010:  pocitadlo
© Združenie pre Klasickú Gitaru 2010
Posledná aktualizácia: 04. 05. 2010
WebDesign: Martin Biely